linkedin linkedin

Adviseren

Opdrachtgever:

Gemeente Steenwijkerland

Status:

Afgerond:

Wijkvisie Steenwijk West

In Steenwijk West stond grootschalige sloop van woningen op het programma. Weerstand vanuit de bevolking, veranderingen in de woningmarkt en de ervaringen uit de eerste fases van het wijkvernieuwingsplan hebben woningcorporatie Woonconcept en de gemeente Steenwijk doen besluiten om de 10 jaar oude wijkvernieuwingsplannen te herzien.

Fouten uit het verleden hebben ertoe geleid dat deze nieuwe wijkvisie succesvol is geworden. Bij de totstandkoming van de nieuwe wijkvisie is de bevolking van de wijk intensief betrokken geweest. Korte slagen hebben geleid tot een breed gedragen plan waarbij iedere belanghebbende weet waar hij of zij aan toe is. De korte tijd waarin de visie tot stand is gekomen, heeft een enthousiaste projectgroep en wijkplatform opgeleverd en een vliegende start bij de uitvoering van de eerste van de in totaal 15 deelprojecten uit de wijkvisie. Door de uitvoering van de plannen op te delen in meerdere kleine projecten, wordt de uitvoering overzichtelijker met minder overlast voor de bewoners.

  • Bij de voorstellen tot de deelprojecten is telkens een afweging gemaakt tussen de vijf belangrijkste uitgangspunten;
  • Het behoud van de sociale structuur.
  • Handhaven sterke stedenbouwkundige structuur, versterken groenstructuur.
  • Geleidelijk meer woningdifferentiatie (voldoen aan de woningbehoefte).
  • Oplossen waterproblematiek (vanwege afkoppelen en hoogteverschillen in de wijk).
  • Oplossen parkeerproblematiek.

In de uiteindelijke wijkvisie worden minder woningen gesloopt dan oorspronkelijk het geval zou zijn. Een herverdeling tussen openbare en privéruimte biedt in veel gevallen voldoende mogelijkheden om het straatbeeld te verfraaien en de uitgangspunten gestalte te geven.