linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

Gemeente Dalfsen

Status:

Afgerond 2010:

De gemeente Dalfsen heeft op dit moment de structuurvisie voor de kernen van Dalfsen in voorbereiding. Daarbij komt specifiek een langer lopende vraag naar voren of het dorp Hoonhorst aan de noordzijde mag uitbreiden (bedrijven of wonen) of niet? Als tweede vraag speelt of landschappelijke versterking van de noordelijke dorpsrand nodig is en zo ja in welke vorm? Witpaard is gevraagd om een visie op te stellen voor de noordelijke dorpsrand van Hoonhorst.

Vanwege de landschappelijke opbouw op grote schaal is het wenselijk dat de verschillende landschapstypen zoals het Beekdallandschap en het Essen- en Kampenlandschap rondom Hoonhorst herkenbaar zijn. De landschappelijke kwaliteit van deze typen en de plekken waar het ene type overgaat in hetandere (hoog-laag en nat-droog) en de beleving daarvan zijn in de provinciale omgevingsvisie als waardevol zijn benoemd. In het Beekdallandschap rondom de Emmertochtsloot zijn en worden verschillende maatregelen genomen ter versterking van natuur en het open landschap. In de overgangszone tussen het beekdallandschap en het beslotener Kampen- en Essenlandschap liggen er kansen om de kenmerkende natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen nat en droog te versterken. Hier ligt een spanningsveld tussen het beleefbaar houden van het hoogteverschil, het uitzicht van de bewoners aan de Dammans Es en dreigende verrommeling van het beeld van de achterpercelen. Op het schaalniveau van de noordrand van Hoonhorst heeft Witpaard geadviseerd om enkele landschapsversterkende maatregelen van de noordrand door te voeren waardoor de ruimtelijke kwaliteit kan worden versterkt. Dit is passend binnen het ontwikkelingsperspectief dat in de omgevingsvisie is vastgelegd. Dat perspectief gaat uit van een mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren, in overgang naar het Beekdallandschap.

De landschappelijke visie op de dorpsrand is tijdens informatieavonden met de bevolking gecommuniceerd.