linkedin linkedin

Ontwerpen

Opdrachtgever:

Gemeente Coevorden

Status:

Afgerond:

Rondom de kern Dalen zijn een aantal gebieden aangewezen voor dorpsuitbreiding. Gedeeltes hiervan zijn reeds in bezit van de gemeente. Vanwege diverse factoren, waaronder het terugschroeven van de aantallen te bouwen woningen, komen er momenteel geen concrete en haalbare plannen van de grond. Voor het gebied Molenakkers geldt tevens dat het is belast met een hoge archeologische waarde. Proefsleuvenonderzoek heeft inmiddels de aanwezigheid aangetoont van diverse elementen in de ondergrond zoals bebouwing, en grafheuvels. 

Door middel van ontwerpend onderzoek heeft Witpaard een visie op het gebied ontwikkeld waarin is onderzocht op welke wijze, met respect voor de archeologie, woningbouw mogelijk is. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er door het hanteren van andere dan gebruikelijk benaderingswijzes op het gebied van woningtypen, grondgebruik en het omgaan met archeologie meer mogelijk is dan aanvankelijk door de gemeente werd verondersteld. De visie is aan de gemeente Coevorden gepresenteerd waarop deze heeft besloten een vervolg te geven aan de planontwikkeling voor deze locatie.