linkedin linkedin

Bestemmen

Opdrachtgever:

Gemeente Oost Gelre

Status:

Afgerond:

 

Landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde

In het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers zijn een aantal landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen: in deze gebieden is ruimte voor uitbreiding en/of nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Bijvoorbeeld voor bedrijven die worden uitgeplaatst uit natuurgebieden. De landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlose Broek en Mariënvelde liggen in de gemeente Oost Gelre. Voor het gebied is een visie gemaakt waarin is uitgezocht wat de geschikte gebieden zijn voor inplaatsingen van intensieve veehouderijen.

De gebiedsvisie moest nog verder worden vertaald in het een bestemmingsplan. Aan de hand van een discussiestuk hebben we met de gemeentelijke projectgroep een korte nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan gemaakt. Deze nota van uitgangspunten gaf duidelijkheid over de opzet van het bestemmingsplan. Zo is bijvoorbeeld aangegeven aan welke voorwaarden een nieuwvestiging van een intensieve veehouderij moet voldoen, hoe groot een bedrijfswoning mag zijn en hoe wordt omgegaan met de landschapselementen.

In het bestemmingsplan zijn verbeelding, regels en bijbehorende toelichting verder uitgewerkt. Zo zijn onder meer regels opgenomen voor de bestaande agrarische bedrijven en een wijzigingsbevoegdheid voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. Aan het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsparagraaf toegevoegd. Deze paragraaf geeft richtlijnen voor een inpassing van nieuwe agrarische bedrijven. De exacte inpassing per locatie wordt te zijner tijd met een erfinrichtingsplan onderbouwd.