linkedin linkedin

Adviseren

Opdrachtgever:

Gemeente Aa en Hunze

Status:

Afgerond:

De analyse is bedoeld om grip te krijgen op het gebied, het ontstaan ervan en de bestaande toekomstplannen. Het doel van de analyse is om inzichtelijk te krijgen welke afwegingen gemaakt dienen te worden bij ingrepen in de bestaande ruimtelijke structuur.

De uitgangspunten onderzocht

  • Wanneer er een terugkoppeling wordt gemaakt met het wensenlijstje dan kan voor het centrumgebied het volgende worden geconstateerd.
  • De vraag naar de verschillende woningtypen kan, afhankelijk van het gekozen concept, (gedeeltelijk) worden beantwoord.
  • Er zal worden gestreefd naar het versterken van het authentieke karakter door pandsgewijze ontwikkelingen.
  • Het vervangen van storende, niet passende bebouwing in het centrumgebied is het uitgangspunt.
  • Het beter als verblijfsgebied inrichten van het centrumgebied met daarbij aandacht voor de oversteekpunten, is een belangrijk uitgangspunt.
  • Het parkeren zal beter worden geconcentreerd op punten waar deze het meest nodig zijn.

Kijkend naar de voorwaarden gesteld aan de bebouwing zijn voor het centrumgebied de volgende opmerkingen te maken; Ten aanzien van de maximale goot- en nokhoogte zijn er wijzigingen nodig. Er wordt een opbouw voorgesteld van maximaal 1,5 laag met hoge kap. Grote dakvlakken zijn minder storend in het dorpsbeeld dan hoge gootlijnen. Om desondanks drie bouwlagen mogelijk te maken wordt een goothoogte van 4,5 meter en een nokhoogte van 12 meter voorgesteld. De minimale dakhelling van 40 graden blijft intact. In het centrumgebied is de voorwaarde waarbij gesproken wordt over een goede verhouding tussen bebouwd oppervlak en de kavelgrootte minder van toepassing.

Vanuit burgerinitiatief is in 2009 een dorpsvisie opgesteld in Rolde. Het geeft aan dat de bevolking kansen ziet en/of zorgen heeft over de toekomst van Rolde. Een nadere uitwerking op de dorpsvisie betrof de centrumvisie.

In de centrumvisie Rolde wordt een strategie uitgezet die als kader dient voor ontwikkelingen op de korte en middellange termijn. Het geeft antwoord op een aantal vraagstukken die in het dorp leven zoals: hoe kan het centrumgebied levendiger worden, hoe wordt het sluipverkeer verminderd en op welke wijze kunnen de bestaande supermarkten blijven bestaan en uitbreiden? Daarnaast zal Rolde vanwege haar ligging in het Nationaal landschap en Nationaal Park de Drentsche Aa steeds meer in trek raken bij de toeristen. Hierop is het dorp op dit moment nog niet voldoende toegerust. Er zijn een aantal inrichtingsvoorstellen opgesteld en er worden ontwikkelingsrichtingen voor het centrumgebied aangegeven. In het vervolgtraject kunnen de voorwaarden uit de centrumvisie als basis gaan dienen voor de diverse, vaak particuliere/private, initiatieven.